News  |  Sports  |  Web Resources  |  Yellow Pages  |  Bangladesh

Chat  |  Immigration  |  E-cards  |  Horoscope Music  |  Free Advertising

Matrimonial  |  Weather  |  Bulletin Board  |  Photo Gallery  |  Dhaka Today

Travel  |  Business World  |  Women's World  |  Entertainment Education

Home > BusinessWorld > Features > March 2001 > Full Story

Web Resources

BusinessWorld Home
Business News


GKRb Av`k eevcKi wK iKg Yvejx _vKv DwPZ

 

 

 

eevcbvK K` Ki Mo DV Ges AvewZZ nq evsKi eevcbv| evsKi eevcbvi gvb eevcKi gvbi mv_ IZcvZfve  RwoZ| eevcK  myhvM nj evsKi mvweK eevcbv DbZgvbi nZ eva| Avi eevcK myhvM bv nj evsKi eevcbv wKQyZB AvKvwZ gvbi  nZ cvi bv| gvU K_v, Av`k eevcK Qvov Av`k evsK Mo Zvjv me bq | ZvB eevcKK nZ ne  meY Yvw^Z |

 

1.   GKRb eevcKK nZ ne Abvwej ^Pwii AwaKvix | wZwb  neb Av`k Pwievb evwi weg~Z ic| wZwb Aevb Kieb bwZKZvi mevP mvcvb| GKwU kvLvK Av`k  Avw_K cwZvb cwiYZ KiZ nj  eevcKK AekB G gvb DbxZ nZ ne| RbMYi mq ew, wk I evwYR  A_vqb , Kgmsvb, cyuwR msvb , `vwi` wegvPb, eKviZ `~ixKiY, Kwli DbwZ , mevcwi MYgvbyli  A_bwZi KjvY I mgwB  ne Zvi j| Zvi ckvmb mnKgxw`MK Kej  mevagx gbvfvei wfwˇZB Mo Zvjvi  Pv Pvjveb| evwMZfve  wZwb hgb mevgyLx neb, Zgwb MvUv cwZvbwUKI wZwb mevgyLx Kiv Rb mP neb|

 

2.   Av`k eevcK nZ nj ZvK AekB GKRb Awf evsKvi nZ ne| evsKi wbqg, kLjv I cwZ mK Zvi cPzi vb _vKZ n e| A_bxwZ I evswKs mK Zvi evcK vb I my aviYv _vKv PvB| A_bwZK Rxebi wewfb w`K I wefvMi mgK vb  _vKv `iKvi | wewfb A_bwZK I evswKs welq vbMf AvjvPbv  ck KiviI  hvMZv  _vKv  cևqvRb | evsKi wewfb  Abyvb I evsKi evBi  wewfb  mwgbvi  I AvjvPbv mfvq wZwb  ee ck Ki RbMYK mqx gbvfve  MVb mgqgZ  wewbqvM  cwikva  I evswKs wbqg-Kvbyb  gb Pjvi Afvm mwZ Dy Kieb, evsK mevK Rbwcq Kivi cqvm Pvjveb Ges evsKi  myhvM myweav mK RbMYK AewnZ Kieb |

 

3.  wZwb neb evswKs Abykvmb ceZb Avcvlnxb | evwMZfve wZwb wbvi mv_ evsKi wbqg-Kvbyb cvjb Kieb| Kvb AevZB wZwb evswKs wbqg-Kvbybi mv_ mvsNwlK Kvb KvR Kieb bv| ewMZfve evswKs Abykvmb cvjb KiZ wMq hw`  e_Zvi cwiPq `b , mvgwKfve evswKs wbqg-Kvbyb  ceZbi wnZ Zvi bv _vKviB K_v| Av`k evsK kvLv MoZ nj Zvi mnKgx`i evswKs wbqg Kvbyb cyivcywi gb Pjvi Afvm Mo ZzjZ ne|

 

4.   AvgvbZ hnZz evsKi Rxebx kw, mnZz Av`k eevcK kvLvi AvgvbZi cwZ me mgq bRi  ivLeb | AvgvbZ hvZ Dˇivi ew cvq mw`K mP neb| AvgvbZi jgvv ARb I aviY wZwb _vKeb m`v Zrci| GRb kvLvi mKj KgxevwnbxK mgfve cևPv PvjvZ Dy Kiv eevcKi AbZg KvR| AvgvbZ AvniYi Dχk `xN w`bi g~jevb MvnKe`i m kvLv eevcK GKvfve hvMvhvM iv Kieb Ges cևqvRb eva gvS gvS eVKi eev Kieb|

 

5.   eevcKK nZ ne cwiKbvwe` | kvLvi AvgvbZ jgvv ARb, wewbqvM  weZiY , egyLxKiY, jvfi  jgvv ARb,  AvUK cov wewbqvM Av`vq, kvLvi  cwiek my`iKiY, kvLvi  gvbvbqb, cևqvRbxq DcKiYmsMn, Kgx`i  ckvMZ  I eenviMZ gvbvbqi Rb  mycwiKwZ  KvR nIqv cևqvRb| cwiKwZ  KvR MwZgq  nq|  AcwiKwZ  KvR my I mymgw^Zfve mb nIqv me bq| mKj KvRi  cwiKbv cYqb eevcKKB KiZ ne|

 

6.   Av`k eevcK Zvi `vwqZ I KZe mK _vKeb  m`v mPZb| wZwb gvS gvS kvLvi  mg~`q bM` UvKv MYbv Ki `Leb| cwZw`bi Kvk eyK Kvg Rbvij jRvi PK Kieb Avi LwZq  kvLvi  mKj fvDPvi cixv Ki fvDPvi me aiYi Awbqggy ivLvi  evcvi  mP neb| jRvi/KwDUvi kxU PwKs wbqwgZ nQ wKbv Zv Z`viK Kieb| kvLvi Avq-evqi cwZ  bRi ivLeb| DjLhvM bxU jvf/jgvv ARb KiZ  cvi mRb cևqvRbxq c`c beb| gvmv ev `ygvm Avi `vg cwi`kb Ki gvjvgvj  cwigvYi mwVKZv hvPvB Kieb|

 

7.   evevcK neb GKRb ` wnmve iK| kvLvi  hveZxq MvnK wnmve, jRvi , eyKm, iwRvi, KvkeyK, mvewmwWqvixmn wewea jRvii wnmve mwVKfve, iYveYi `vwqZ Zvi| Old Record msiY wZwb  cևqvRbxq eev beb| wZwb wnmve wefvMi mnKgx`i  gvag Gme KvR Kiveb| wK wbR wnmve iY mK  ^Q vbi AwaKvix  bv nj  Gme KvR myyfve Kivbv me bq| G hvMZv bv _vKj wZwb wnmveiYi  evcvi myz Z`viKxZ e_ neb| Av`k kvLv eevcKi  hyMvchvMx  Computer vb _vKv AvekK|

 

8.   MvnKiv evsKi m` | ZvB MvnK mevi gvbvbqb eevcK me mgq kvLvi  mKj Kgx`i  Dy Kieb| mnKgx`i iY Kwiq  `eb Courtesy costs nothing but pays heavily --mRb cKvk LiP bB, wK  Gi g~j  AbK ewk| kvLvi  MvnK`i K_v ah mnKvi keY, Zv`i  cwZ h_vh_ iZ Avivc, bg eenvi c`kb, Zv`i Kvhvw` Zwir I wbf~jfve  mv`b, m`qZvi mv_  Dc`k `vb, K_v KvUvKvwU I gZweiva cwinvi, mevcwi D`vi , m`q, ezc~Y I AgvwqK eenvii gvag kvLvi  MvnK`i mw weavb wbwZ Kiv Av`k kvLv eevcKi AbZg KvR| Av`k eevcK kvLvi wewk MvnK`i  Rb Personalised Service  wbwZ Kieb| kvLvi MvnK mevi PZbv me mgq  RvMiK ivLvi Rb  Monthly Customer  Service Day  cvjb Kiv hZ cvi| kvLvq  AwfhvM ev I ge kvLv _vKv PvB | cv AwfhvM I civgki wfwˇZ Av`k eevcK `Z mgmvi mgvavb wbwZ Kieb| AwfhvMKvix/civgk`vbKvixK cևqvRb abev`c Bmy Kieb/KZZv cKvk Kieb| (Pje)

 

cwZe`Kt

gvt gvndzRyi ingvb

fvBm cwmWU

wbixv I cwi`kK wefvM

Bmjvgx evsK evsjv`k wjt

cavb Kvhvjq , XvKv|

my t gvwmK evsKvi


   

Web Resources

Copyright Bangla2000. All Rights Reserved.
About Us  |  Legal Notices  |  Advertisement